Academics

posted on 23 Jun 2014 00:36 by exteen-monstersuni
 
 
คณะเขย่าขวัญ (School of Scaring)

เป็นคณะที่โด่งดังที่สุดของMU เนื่องจากโลกมอนสเตอร์ต้องใช้เสียงกรีดร้องของลูกมนุษย์เป็นแหล่งพลังงาน จึงมีความจำเป็นยิ่งในการปั้นนักเขย่าขวัญรุ่นใหม่ๆเพื่อก้าวข้ามผ่านประตูไปยังโลกมนุษย์เพื่ออนาคตของโลกมอนสเตอร์ต่อไป หลายชั่วอายุคนที่ผ่านมา กว่าร้อยปีที่คณะนี้เปิดให้บริการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะเขย่าขวัญของMUได้สร้างนักเขย่าขวัญที่สยองที่สุด น่ากลัวที่สุด และขนหัวลุกมากที่สุด ให้แก่โลกมอนสเตอร์
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (School of Engineering)

จากคุณสมบัติของพลังงานเสียงกรีดร้องไปจนถึงการสร้างอุปกรณ์เพื่อดึงพลังงานนั้นมาใช้ประโยชน์สูงสุด คณะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของMU คณะวิศวกรรมศาสตร์ทำหน้าที่อย่างไร้ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงและปรับใช้มันในโลกอันล้ำยุคของเรา
 

วิชาเอก

 - วิศวะกรรมประยุกต์ (Applied Engineering)

- เทคโนโลยีประตู (Door Technology)

- ออกแบบกระป๋องเก็บเสียงกรีดร้อง (Canister Design)

- พลังงานเสียงกรีดร้อง (Scream Energy)

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

 


คณะศิลปศาสตร์และมอนสเตอร์ศาสตร์ (School of Liberal Arts & Monstrosities)
 
นักเขียนที่ยอดเยี่ยม นักปรัชญาที่ล้ำลึก และเหล่านักประพันธ์สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาล้วนได้มาปลดปล่อยความคิด แลกเปลี่ยนมุมมองและปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลดแล่นภายในบรรยากาศห้องเรียนของคณะศิลปศาสตร์และมอนสเตอร์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย MU
 

วิชาเอก

- ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)

- ภาษาอังกฤษ (English)

 - ภาษาอังกฤษ/การคำรามอย่างสร้างสรรค์ (English/Creative Roaring)

 - ปรัชญายุคใหม่ (New Age Philosophy)

- ประวัติศาสตร์ (History)

 - สตรีศึกษา (Women's Studies)

 - มอนสเตอร์ศึกษา (Monster Education)

- ภาพยนตร์ (Film Studies)

 


คณะวิทยาศาสตร์ (School of Science)
 
คณะวิทยาศาสตร์ของMUได้รับความไว้วางใจในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนสูงสุด ทั้งการเลคเชอร์กับศาสตราจารย์ผู้ชำนาญและประสบการณ์จริงในห้องทดลอง ตั้งแต่แล็ปเคมีไปจนถึงชีววิทยา นักศึกษาของเราได้ปลดปล่อยความอยากรู้อยากเห็นด้วยการฝึกสงสัยและตั้งคำถาม วิจัย และนำเสนอ
 

วิชาเอก

- ชีววิทยา (Biology) 

- มอนสเตอร์วิทยา (Monstriology) 

- เคมี (Chemistry)

- ชีวเคมี (Biochemistry)

- เตรียมแพทย์ (Pre-Med)

- ฟิสิกส์ประยุกต์และทฤษฎีควอนตัม (Applied Physics & Quantum Theory)

 

คณะบริหาร (School of Business)

การศึกษาเศรษฐกิจโลกคือหัวใจของการทำความเข้าใจโลกยุคใหม่ คณะบริหารของMUมีเปิดการเรียนการสอนทั้งในสาขาวิชา การบัญชี การเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสายโซ่อุปทาน สถิติ และกฏหมาย
 
 
วิชาเอก

- บริหารธุรกิจ (Business Administration)

- บัญชี (Accounting)

- การติดต่อสื่อสารในองค์กร (Organizational Communication)

- โลจิสติกส์ทางธุรกิจ (Business Logistics)

- กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)

 

 
 
 
 
*หมายเหตุ : แต่ละคณะทั้ง 5 เปิดรับนักศึกษาปี1-4 โดยจะรับชั้นปีละ 5 คน รวมเป็นคณะละ20คน รวมมอนสเตอร์น้ำ*
 
 
 
 
 
อ้างอิงข้อมูลจาก : http://monstersuniversity.com/edu/